Grenswaarde
De dagdosis van een werknemer, rekening houdend met het effect van gebruikte gehoorbeschermingsmiddelen, mag in geen geval de grenswaarde van 87 dB(A) overschrijden.

Grenswaarde van 87 dB(A)
Bij een dagdosis die hoger is dan 87 dB(A), rekening houdend met het beschermend effect van gebruikte gehoorbeschermingmiddelen, moeten de volgende maatregelen getroffen worden:

 • Onmiddellijk nemen van maatregelen om de blootstelling terug te brengen tot een niveau beneden de grenswaarde door oorzaken van overmatige blootstelling vast te stellen en technische en organisatorische maatregelen te nemen;
 • Verhogen van de frequentie van de gehoortesten bij regelmatige blootstelling boven de grenswaarde;
 • Zie verder de voorschriften bij actiewaarde 85 dB(A).

Actiewaarden
Naast de grenswaarde voor schadelijk geluid zijn ook een tweetal actiewaarden vastgesteld. Ook de actiewaarden zijn gebaseerd op de dagdosis:

 • Onderste actiewaarde is 80 dB(A) of een piekgeluidsdruk van 112 Pa;
 • Bovenste actiewaarde is 85 dB(A) of een piekgeluidsdruk van 140 Pa.

Actiewaarde van 80 dB(A)
Bij een dagdosis die hoger is dan 80 dB(A) moeten de volgende maatregelen getroffen worden:
Geluidsbeoordeling uitvoeren;

 • Het ter beschikking stellen van passende, naar behoren aangemeten, individuele gehoorbeschermers. Deze gehoorbeschermers voorkomen het risico van gehoorbeschadiging of brengen dit risico tot een minimum terug;
 • Het geven van doeltreffende voorlichting en onderricht;
 • Het periodiek aanbieden van een gehoortest (audiometrisch onderzoek) aan de werknemer.

Actiewaarde van 85 dB(A)
Bij een dagdosis die hoger is dan 85 dB(A) moeten de volgende maatregelen getroffen worden:

 • Opstellen van een lawaaibestrijdingsplan waarin de mogelijkheden van bronaanpak, technische en organisatorische maatregelen worden nagegaan en passende maatregelen worden genomen om de blootstelling tot minimum te beperken;
 • Werkplekken doelmatig afbakenen en markeren met pictogrammen;
 • Het verplicht dragen van de aangereikte individuele gehoorbescherming door medewerkers;
 • Het toezien op het juiste gebruik daarvan door de werkgever;
 • Zie verder de voorschriften bij 80 dB(A).