De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er fouten of omissies in voorkomen. De bij het project betrokken organisaties wijzen er nadrukkelijk op dat aan de inhoud van de website of aan dergelijke fouten c.q. omissies geen rechten kunnen worden ontleend.

Modint en de andere betrokkenen spannen zich in te waarborgen dat de aangeboden inhoud volledig en correct is, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledige of onjuiste informatie die door middel van deze site wordt gevonden. Gebruik van enige via deze site verkregen informatie is voor risico van de gebruiker. Modint en de andere betrokkenen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit aangeboden of verwezen content of verleende diensten.