Aanleiding

De Arbo-wet is per 1 januari 2007 gewijzigd. In de nieuwe wet krijgen werkgevers en
werknemers meer verantwoordelijkheid voor het arbo-beleid. De overheid stelt wel
doelvoorschriften vast. Dat is het niveau van bescherming dat bedrijven moeten bieden aan
de werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken. Deze doelvoorschriften worden
beschreven in de Arbo-wet, het Arbo-besluit en de Arboregeling (http://www.arbo.nl/wet-regelgeving).
Onder `LinksĀ“ zijn verder per risico internet-links aangegeven die informatie bevatten ook over relevante wetgeving.

Juridische status van een arbocatalogus

Om een invulling te geven aan wet- en regelgeving is deze Arbocatalogus opgesteld. Deze Arbocatalogus heeft de instemming van zowel Modint als relevante vakbonden in de sector mede- en interieurindustrie, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie, verkregen. Bij een formele Arbocatalogus zal Inspectie SZW zich bij handhaving mede baseren op deze Arbocatalogus. Daartoe zal Inspectie SZW de inhoud van de Arbocatalogus van te voren aan toetsing onderwerpen. Als deze overigens marginale toetsing positief is, dan heeft de Arbocatalogus de status van arbo-beleidsregels voor mode- en interieurindustrie.

Op 17 november 2009 heeft Inspectie SZW deze Arbocatalogus positief beoordeeld en op 31 maart 2011 de aanvulling inzake de Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA).
Het in de praktijk niet volgen van deze Arbocatalogus is ook mogelijk (een beleidsregel is immers geen wetgeving) maar dan zal aangetoond moeten worden dat de gevolgde werkwijze tenminste hetzelfde beschermingsniveau biedt als de branchecatalogus.

Looptijd en evaluatie van de branchecatalogus

Modint en de vakbonden in de sector mode- en interieurindustrie spreken m.b.t. deze branchecatalogus een geldigheidsduur af tot december 2015. Zij zijn van mening dat in deze periode voldoende ervaring met de inhoud van de branche-catalogus is opgedaan om een zinvolle evaluatie en eventueel bijstelling mogelijk te maken. Het is mogelijk dat gedurende de doorlooptijd tot december 2015 belangrijke ontwikkelingen in bijvoorbeeld techniek, wetenschap en wetgeving plaatsvinden. Indien deze ontwikkelingen of anderszins ontwikkelingen in de praktijk daartoe aanleiding geven en een bijstelling van deze catalogus noodzakelijk maken, heeft ieder van de partijen het recht een bijeenkomst van cao-partijen bijeen te roepen. Deze zal dan zo spoedig mogelijk nadat de oproep is gedaan plaats moeten vinden. Tijdens deze bijeenkomst zal door partijen onderzocht moeten worden of bijstelling van de catalogus noodzakelijk is en of eerder verleende instemming met de (gewijzigde) inhoud al dan niet wordt ingetrokken. Na intrekken van de instemming van Modint of de vakbonden in de sector mode- en interieurindustrie verliest de Arbocatalogus haar juridische status.