Aanleiding

De Arbowet is per 1 januari 2007 gewijzigd. In de nieuwe wet krijgen werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid ten aanzien van het arbobeleid. De overheid stelt wel doelvoorschriften vast. Dat is het (minimale) niveau van bescherming dat bedrijven moeten bieden aan de werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken. Deze doelvoorschriften worden beschreven in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Onder `Links´ zijn per risico links aangegeven die informatie bevatten ook over relevante wetgeving.

 

Juridische status van een arbocatalogus

Een arbocatalogus heeft de instemming van zowel werkgevers- als werknemerspartijen (d.w.z. Modint respectievelijk FNV, CNV Vakmensen en De Unie) verkregen. Inspectie SZW zal zich bij handhaving mede baseren op de inhoud van de catalogus. Daarom toetst Inspectie SZW de inhoud van de arbocatalogus. Als deze (marginale) toetsing positief is, heeft de arbocatalogus de status van de arbobeleidsregels. De bestaande arbobeleidsregels komen dan te vervallen. Eind 2009 heeft Inspectie SZW deze Arbocatalogus positief beoordeeld. Er werd daarna nog gewerkt aan uitbreiding van de Arbocatalogus met de volgende risico’s: Beeldschermwerk en Kantooromgeving, Biologische Agentia en Magazijnen en (intern) Transport en Gevaarlijke stoffen en explosiegevaar. Deze zijn inmiddels ook goedgekeurd (in 2012).

In de praktijk is het mogelijk om de arbocatalogus niet te volgen (het is immers evenals de beleidsregels geen wetgeving), maar dan zal door het individuele bedrijf moeten worden aangetoond dat de gevolgde werkwijze tenminste hetzelfde beschermingsniveau biedt als de branchecatalogus.

 

Looptijd en evaluatie van de branchecatalogus

Modint en de vakbonden in de sector tapijt- en textielindustrie spreken m.b.t. deze branchecatalogus een geldigheidsduur af tot juni 2012. Zij zijn van mening dat in deze periode voldoende ervaring met de inhoud van de branche-catalogus is opgedaan om een zinvolle evaluatie en eventueel bijstelling mogelijk te maken. Het is mogelijk dat gedurende de doorlooptijd tot december 2012 belangrijke ontwikkelingen in bijvoorbeeld techniek, wetenschap en wetgeving plaatsvinden. Indien deze ontwikkelingen of anderszins ontwikkelingen in de praktijk daartoe aanleiding geven en een bijstelling van deze catalogus noodzakelijk maken, heeft ieder van de partijen het recht een bijeenkomst van cao-partijen bijeen te roepen. Deze zal dan zo spoedig mogelijk nadat de oproep is gedaan plaats moeten vinden. Tijdens deze bijeenkomst zal door partijen onderzocht moeten worden of bijstelling van de catalogus noodzakelijk is en of eerder verleende instemming met de (gewijzigde) inhoud al dan niet wordt ingetrokken. Na intrekken van de instemming van Modint of de vakbonden in de sector tapijt- en textielindustrie verliest de Arbocatalogus haar juridische status.Vervolgens is deze door de Inspectie SZW in 2012 verlengd tot 2016. Dit betekent dat de Inspectie SZW deze catalogus gebruikt als referentiekader bij haar inspecties binnen de branche. Vanuit de beleidsregel Arbocatalogi en vanuit de Staatscourant wordt verwezen naar de Arbocatalogus.