Wat is het verschil tussen een Arbocatalogus en een Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E)?

In de Arbocatalogus staan enerzijds een aantal wettelijke verplichtingen met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Ook staan er afspraken in tussen werkgevers en werknemers over risico’s binnen bedrijven. De Inspectie SZW controleert bedrijven aan de hand van de Arbocatalogus. Tot slot biedt de Arbocatalogus een aantal praktische oplossingen voor veelvoorkomende risico’s binnen de sector. Het gebruik maken van deze oplossingen is niet verplicht, als u betere alternatieven heeft.
Met een RI&E inventariseert u de belangrijkste risico’s binnen uw bedrijf en geeft u aan welke maatregelen u hiervoor gaat nemen. Ieder bedrijf is verplicht een RI&E op te stellen.

Wat houdt de arbeidshygiënische strategie in?

In de Arbowet en het Arbobesluit wordt veelvuldig de arbeidshygiënische strategie aangehaald. Bedrijven moeten de veiligheid en gezondheid van werknemers op alle Arbo-onderwerpen beschermen volgens deze arbeidshygiënische strategie. Het betreft een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s.

Richtlijnen
Bij risico’s in het werk verlangt de Arbowet en het Arbeidsomstandighedenbesluit dat de maatregelen genomen worden in de volgende volgorde:

Bronmaatregelen: werkgevers moeten eerst gevaren voorkomen of de oorzaak van het probleem wegnemen, bijvoorbeeld door een schadelijke stof te vervangen door een veiliger alternatief.
Collectieve maatregelen: als bronmaatregelen niet mogelijk zijn, moet het bedrijf collectieve maatregelen nemen om de risico’s te verminderen, bijvoorbeeld het plaatsen van een afscherming of een afzuiginstallatie.
Individuele maatregelen: als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet het bedrijf individuele maatregelen nemen. Bijvoorbeeld het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakroulatie).
Als laatste mogelijkheid kan het bedrijf gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Dit is in principe een tijdelijke noodoplossing.
De maatregelen op de verschillende niveaus hebben nadrukkelijk een hiërarchische volgorde. Het bedrijf moet dus eerst de mogelijkheden op hoger niveau onderzoeken voordat besloten wordt tot maatregelen uit een lager niveau. Het is alleen toegestaan een niveau te verlagen als daar goede redenen voor zijn (technische, uitvoerende en economische redenen). Dit is het redelijkerwijs-principe. Die afweging geldt voor elk niveau opnieuw. Al bij de inrichting van werkplekken en functies moet het bedrijf gevaren proberen te vermijden volgens deze arbeidshygiënische strategie.

Voorbeeld
Arbeidshygiënische strategie met betrekking tot geluid

Bij lawaai op de werkplek moet het probleem aangepakt worden volgens de arbeidshygiënische strategie. Dat betekent voor lawaai de volgende volgorde:

Maatregelen aan de bron: koop machines die minder lawaai maken of maak constructieve aanpassingen aan machines.
Indien het hiervoor genoemde redelijkerwijs niet mogelijk is:
Collectieve maatregelen: maak omkastingen om de machine of om machinedelen, plaats dempers op ventilatoren en afzuigers, maak cabines rond het complete proces.
Indien het hiervoor genoemde redelijkerwijs niet mogelijk is:
Individuele maatregelen: plaats geluidswanden, schermen en ruimte-akoestische aanpassingen zoals plafondsystemen en baffles (verticaal hangende geluidabsorberende elementen) of plaats cabines waarin de medewerkers hun werk kunnen doen.

Indien het hiervoor genoemde redelijkerwijs niet mogelijk is:
Zorg voor gehoorbescherming bij de medewerkers.

Wat zijn grenswaarden?

Er zijn binnen de Arbowetgeving een aantal concrete grenswaarden vastgelegd. Voor geluid geldt bijvoorbeeld een grenswaarde van 80 decibel als maximale dagdosis. Ook voor een aantal gevaarlijke stoffen zoals asbest zijn grenswaarden vastgelegd. Als er geen wettelijke grenswaarde is, moet binnen de instelling een grenswaarde vastgesteld worden zodanig dat er geen schade aan de gezondheid van medewerkers kan ontstaan. Voor biologische agentia is bijvoorbeeld nog geen grenswaarde vastgelegd. Als algemene stelregel geldt: een werkgever moet altijd meten hoeveel risico een medewerker loopt en of genomen maatregelen voldoende bescherming bieden.

Mijn onderwerp staat niet in de Arbocatalogus Mode & Interieur, wat moet ik doen?

De Arbocatalogus Mode en Interieur behandelt de risico’s die prioriteit hebben gekregen in de sector. We streven ernaar om steeds meer onderwerpen onder te brengen in de Arbocatalogus. U heeft hierbij de mogelijkheid om ons vragen te stellen. Tot dan bepaalt u zelf hoe u invulling geeft aan uw arbobeleid op dit onderwerp. U kunt daarvoor gebruik maken van Arbocatalogi van vergelijkbare sectoren die mogelijk uw onderwerp wel uitgewerkt hebben.