Wanneer een risico toch aanwezig blijft, ondanks veilig ontwerp en de juiste beveiliging kunnen veiligheidssignalering, persoonlijke beschermingsmiddelen en voorlichting en instructie toegepast worden. Onder veiligheidssignalering valt onder andere akoestische of visuele alarmsignalering zoals een waarschuwing voordat een machine opstart of pictogrammen en tekstwaarschuwingen. Bij persoonlijke beschermingsmiddelen moet gedacht worden aan gehoorbescherming, veiligheidsbril en veiligheidsschoenen.

Alle medewerkers moeten periodiek op de hoogte worden gesteld van de restrisico’s. Voorbeelden zijn trainingen, veiligheidsinstructies, bedieningsinstructies en gebruiksaanwijzingen.

Zie ook www.arboportaal.nl voor meer informatie over:

oogbescherming;
ademhalingsbescherming;
Gelaatsbescherming;
handbescherming
voetbescherming
hoofdbescherming

en video’s op: https://www.napofilm.net/nl/napos-films/films