Bij het vaststellen van grenswaarden kunnen een aantal stappen doorlopen worden. Uitgebreide informatie over deze stappen is te vinden in de Leidraad veilig werken met chemische stoffen.

1. Gebruik van de publieke / wettelijke grenswaarde.
Alle publieke grenswaarden zijn opgenomen in de volgende databank. Klik hier voor deze databank.
2. Gebruik van waarde van Gezondheidsraad of SCOEL of de REACH DNEL waarde.
Nagegaan wordt of er een gezondheidskundige waarde is van de Gezondheidsraad of het Europese Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL). Informatie over deze waarden kan ook gevonden worden via bovengenoemde databank van de SER.
Een andere mogelijkheid is het gebruik van de REACH DNEL waarde. Deze zogenaamde Derived No Effect Levels kunnen vanaf 2011 op het veiligheidsinformatieblad vermeld staan. Ook kunnen ze worden geraadpleegd in een database op de website van het Europees Bureau Chemische Stoffen, het ECHA. Klik hier voor deze website (zoek hierna op stof en dan in inhoudsopgave bij ‘Toxicological Information’).
3. Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad (VIB)
4. Gebruik van buitenlandse grenswaarde.
Er zijn verschillende bronnen met bruikbare buitenlandse grenswaarden. Een goede bron om buitenlandse grenswaarden te zoeken is de GESTIS databank.
5. Zelf afleiden van grenswaarde.
Als na het doorlopen van de stappen 1 t/m 3 nog geen grenswaarden beschikbaar is, kan zelf een grenswaarde worden afgeleid op basis van toxicologische gegevens. Zo kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van zogenaamde Kick-off grenswaarden. Het is hierbij aan te bevelen zich door een deskundige te laten adviseren.