Wanneer u een nieuw veiligheidinformatieblad met in de bijlage exposure scenarios krijgt toegestuurd, zijn een aantal zaken van belang:

  • Controleer of de manier waarop u de stof binnen uw bedrijf gebruikt beschreven staat in het exposure scenario. De toegestane gebruiken worden beschreven aan de hand van standaard omschrijvingen (Use Descriptors). Van speciaal belang zijn de zogenaamde Process Categories (PROCs) die de industriĆ«le toepassingen beschrijven. Controleer of alle manieren waarop u de stof binnen uw bedrijf toepast, zijn beschreven met behulp van deze PROCs.
  • Wanneer uw gebruik is beschreven in het ES, moet u nagaan of u voldoet aan de omschreven gebruiksvoorwaarden. Het gaat daarbij onder andere om de duur van de taak, de gebruikte hoeveelheden en de toe te passen beheersmaatregelen (bijv. ventilatie en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen). Artikel 39 van de REACH-verordening schrijft voor dat u na ontvangst van een VIB twaalf maanden de tijd hebt om aan de voorschriften van het VIB te voldoen.
  • Indien U op andere gevalideerde wijze (b.v. met metingen of berekeningen met een gevalideerd instrument zoals o.a. Stoffenmanager) kunt aantonen dat u bij uw proces (PROC) kunt voldoen aan de door de leverancier gestelde grenswaarde of de Wettelijke grenswaarde (indien deze lager is) dan voldoet u ook aan de bovenstaande eis.