In de arbo-regelgeving staat dat de beoordeling van de mate van blootstelling kan plaatsvinden door het uitvoeren van metingen OF het berekenen aan de hand van een kwantitatief model. Met behulp van de stoffenmanager kan per taak berekend worden wat de blootstelling is aan gevaarlijke stoffen en kan door het optellen van taken met dezelfde gevaarlijke stof de dagdosis worden berekend. De uitkomsten worden weergegeven in mg/m3. Deze kunnen vervolgens worden vergeleken met een grenswaarde. De tool is goedgekeurd door Inspectie SZW en kan gezien worden als alternatief voor (dure) metingen.

De stoffenmanager is te vinden via www.stoffenmanager.nl

Naast beoordeling van de blootstelling door inademing van gevaarlijke stoffen kan de Stoffenmanager ook gebruikt worden voor de beoordeling van huidblootstelling, nanodeeltjes, opslag gevaarlijke stoffen (PGS), explosieveiligheid (ATEX) en voor het opstellen van werkplekinstructiekaarten en een register van CMR-stoffen (carninogene, mutagene en reprotoxische stoffen.