Opzet thema Carcinogene, reprotoxische en mutagene stoffen (CMR)

Het onderdeel Carcinogene, reprotoxische en mutagene stoffen (CMR) bestaat uit 4 delen:


1. Arbeidsrisico;
2. Wet- en regelgeving;
3. Inventarisatie;
4. De mogelijke oplossingen.

In deze arbocatalogus worden volgende stofgroepen nader behandeld:

 

 • Carcinogene (kankerverwekkende), reprotoxische (voor de vrucht schadelijke) en mutagene (het erfelijk materiaal aantastende) stoffen;
 • Oplosmiddelen, irriterende, allergieopwekkende en bijtende stoffen;
 • Stof.

 

Door op ‘Beleid zwangeren’ te klikken vindt u meer informatie over de speciale aandacht voor deze groep medewerkers.,

Carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR)

Indien er werkzaamheden worden verricht met carcinogene (kankerverwekkende), mutagene (stoffen die het erfelijk materiaal aantasten) en reprotoxische stoffen (voor de voortplanting giftige) of processen waarbij deze stoffen vrijkomen moet een aanvullende registratie worden uitgevoerd. Dit zijn de zogenoemde CMR stoffen.

Voor kankerverwekkende stoffen en processen binnen de textiel- en tapijtindustrie kan gedacht worden aan onder andere: dieselrook, formaldehyde, trichloorethyleen en het bitumineren.
Uit een onderzoek van het RIVM uit 2006 is een lijst weergegeven met enkele voorbeelden van reprotoxische stoffen zoals deze volgens het rapport in de textiel- en tapijtindustrie worden gebruikt.

Voor de voortplanting giftige stoffen hebben invloed op de vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen en op de zwangerschap (beschadiging van het ongeboren kind). Ook zijn er stoffen die schadelijk zijn voor zuigelingen via de borstvoeding. Afhankelijk van de stof en de hoogte van de blootstelling kunnen voor de voortplanting giftige stoffen leiden tot:

 • Verminderde vruchtbaarheid van mannen en / of vrouwen;
 • Miskramen of vroeggeboortes;
 • Beschadiging van het ongeboren kind;
 • Beschadiging van zuigelingen (via de borstvoeding).

Voor de oplossingen van DME (Dieselmotoremissies) kunt u meer informatie vinden bij de module Magazijn en Intern transport/oplossingen. Deze oplossingen vindt u hier.

Carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR)

Naast de algemene bepalingen zoals die gelden voor gevaarlijke stoffen zijn er een aantal extra verplichtingen voor deze stoffen. Stoffen die tot deze categorie behoren moeten geregistreerd zijn. Dit houdt in dat de identiteit, het gevaar en het doel van gebruik van de stoffen moet worden vastgelegd. Ook dienen de gebruikers geregistreerd te worden.

Kankerverwekkende stoffen kunnen herkend worden aan het gevaarsetiket. Op de verpakking van producten is aangegeven of het gaat om een gevaarlijke stof. Het gevaarssymbool geeft aan om welk gevaar het gaat. Of een stof kankerverwekkend of mutageen is, is niet direct te zien aan het gevaarssymbool. De R(risico)-zinnen op het etiket geven meer informatie. Kankerverwekkende stoffen kan men herkennen aan de risicozinnen R45 of R49 en mutagene stoffen aan risicozin R46. Een verdacht kankerverwekkende stof herkent men aan de risicozin R40.

 • R45: Kan kanker veroorzaken;R46: Kan erfelijke genetische schade veroorzaken;
 • R49: Kan kanker veroorzaken bij inademing;
 • R40: Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

Voor de voortplanting giftige stoffen herkent men aan de risicozinnen op het etiket (risicozinnen R60 tot en met R64):

 • R60: Kan de vruchtbaarheid schaden;
 • R61: Kan het ongeboren kind schaden;
 • R62: Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid;
 • R63: Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind;
 • R64: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

Deze stoffen hebben invloed op de vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen en op de zwangerschap (beschadiging van het ongeboren kind). Ook zijn er stoffen die schadelijk zijn voor zuigelingen via de borstvoeding. Afhankelijk van de stof en de hoogte van de blootstelling kunnen voor de voortplanting giftige stoffen leiden tot:

 • Verminderde vruchtbaarheid van mannen en / of vrouwen;
 • Miskramen of vroeggeboortes;
 • Beschadiging van het ongeboren kind;
 • Beschadiging van zuigelingen (via de borstvoeding).

Voor kankerverwekkende en mutagene stoffen geldt dat er alleen mee gewerkt mag worden als er geen technische alternatieven zijn.

Bij het werken met voor de voortplanting giftige stoffen is er de verplichting om de gevaren te verminderen of te vermijden via de arbeidshygiënische strategie. Verder is er de verplichting om goede voorlichting en training te geven aan de werknemers zodat zij veilig met de stoffen kunnen omgaan. Zij dienen geïnformeerd te worden over de veiligheids- en preventieve maatregelen en over de redenen waarom deze maatregelen worden toegepast.

Verder moet er een calamiteitenprocedure aanwezig zijn.

Voor de oplossingen van DME (Dieselmotoremissies) kunt u meer informatie vinden bij de module Magazijn en Intern transport/oplossingen. Deze oplossingen vindt u hier.

Carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR)

Als er gewerkt wordt met kankerverwekkende of mutagene stoffen of met kankerverwekkende processen, dan moet er een verdiepende inventarisatie uitgevoerd worden. Deze inventarisatie bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 • De reden waarom het gebruik van kankerverwekkende of mutagene stoffen of het toepassen van een kankerverwekkend proces noodzakelijk is;
 • De reden waarom vervanging technisch niet uitvoerbaar is;
 • De hoeveelheid kankerverwekkende of mutagene stof die per jaar gebruikt of gemaakt
  wordt of die aanwezig is.
 • Het aantal keer dat een kankerverwekkend proces per jaar wordt toegepast;
  • Het soort werk dat met kankerverwekkende of mutagene stoffen wordt gedaan;
  • Het soort werk waarbij een kankerverwekkend proces wordt toegepast;
  • Het aantal werknemers dat betrokken is;
  • De preventieve maatregelen die genomen zijn;
  • De persoonlijke beschermingsmiddelen die gebruikt worden.

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet extra aandacht worden besteed aan werknemers die werken met kankerverwekkende en mutagene stoffen en werknemers die kinderen willen krijgen, zwanger zijn of borstvoeding geven.

Indien er werkzaamheden worden verricht met kankerverwekkende (carcinogene), mutagene of voor de voorplanting giftige (reprotoxische stoffen) stoffen moet een aanvullende registratie worden uitgevoerd. Voor kankerverwekkende en mutagene stoffen geldt dat alleen met deze stoffen gewerkt mag worden als er technisch geen alternatieven zijn.
Vooral voor de vrucht giftige stoffen (reprotoxische stoffen) worden nog vaak gebruikt in kleurstoffen. Als u hier klikt word een lijst weergegeven met enkele voorbeelden van reprotoxische stoffen die in de tapijt- en textiel industrie worden gebruikt.

Hier vindt u het volledige RIVM-rapport 329999001/2006 dat als bron voor deze lijst werd gebruikt.

Rekening houdend met de frequentie en het gezondheidsrisico omtrent blootstelling aan kleurstof zijn volgende werksituaties als risicovol te beschouwen:

 • afwegen van kleurstof
 • stambereiding kleurstof voor verven
 • doseren van kleurstof.

Overzicht van voor de voortplanting giftige stoffen en werkplekken waar deze gebruikt worden

Carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR)

Een inleiding over de niveaus van mogelijke oplossingen, te weten Voorkomen, Beperken en Beschermen, vindt u door hier te klikken.

 

Voor de aanpak van DME (Dieselmotoremissies) kunt u meer informatie vinden bij de module Magazijnen en Intern transport/oplossingen. Deze oplossingen vindt u hier.

Overzichtstabel

Voorkomen Beperken Beschermen
1 Volledige omkasting van het scheerraam
2 Geautomatiseerde verfkeuken voor poeders
3 Geautomatiseerde afweeg/doseerinstallatie t.b.v. pasta's in verfkeuken
4 Geautomatiseerd chemicaliënverdeelstation voor finishing / veredeling
5 Gedeeltelijke omkasting van het scheerraam
6 Push-pull systeem in weverij
7 Semi-automatische kleurkeuken voor poeders
8 Afzuiging en deksel op ketels in verfkeuken
9 Plaatselijke afzuiging op drums in verfkeuken
10 Transportsysteem voor drums en hulpmiddel voor doseren/omkiepen drums in verfkeukens
11 Toepassen van multiboxen in finishing / veredeling
12 Vatenwasmachine
13 Sjablonenwasmachine
14 Rakelwasser
15 Automatisch transportsysteem sjablonen en rakels gekoppeld aan een semi-automatische sjablonenwasmachine
16 Inktjetprinter als opvolger rolstempels
17 Afzuiging bij machinaal aanbrengen van seals
18 PIMEX-film en fact-sheet 'afwegen van grondstoffen en kleurstof'
19 PIMEX-film en fact-sheet 'schoonmaken in de weverij'