Artikel 4.87a:
Dit artikel beschrijft de maatregelen die getroffen moeten worden als vervanging (zie artikel 4.87) niet mogelijk is. Het gaat om maatregelen ter voorkoming van blootstelling en ter beperking van de risico’s. Ingegaan wordt op de volgende maatregelen:

  • beperken van de kans op blootstelling en het aantal blootgestelde werknemers;
  • het treffen van collectieve beschermingsmaatregelen en, bij onvoldoende bescherming, persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • het voorkomen van verspreiding van biologische agentia door een ordelijke en zindelijke werkplek en het op juiste wijze bewaren, vervoeren en opslaan van agentia en afvalstoffen;
  • het doen van onderzoek naar de verspreiding van biologische agentia op de werkplek;
  • aanwezigheid van werkinstructies gericht op het omgaan met biologische agentia, inclusief een noodplan bij ongevallen of incidenten met deze agentia.