Artikel 4.87:
Dit artikel schrijft voor dat, waar mogelijk, schadelijke biologische agentia vervangen moeten worden door agentia die niet of minder gevaarlijk zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.