Voor de blootstelling aan beeldschermwerk en kantooromgeving worden oplossingen gegeven volgens de arbeidshygiĆ«nische strategie. Deze strategie is de algemeen erkende volgorde van maatregelen om gevaren weg te nemen en risico’s te beperken. De volgorde is:

  • Bestrijding aan de bron, ondergebracht in de rubriek ‘Voorkomen‘.
  • Collectieve en individuele bescherming, ondergebracht in de rubriek ‘Beperken‘.
  • Doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen, ondergebracht in de rubriek ‘Beschermen‘ in combinatie met ‘Instructie en voorlichting’.

Een maatregel van een lagere orde mag pas worden genomen als een maatregel van een hogere orde niet mogelijk is of redelijkerwijs niet kan worden gevraagd.

De oplossingen met de bijhorende niveaus van orde komen tot uiting onder de oplossingen, opgenomen onder het arbeidsrisico beeldschermwerk en kantooromgeving.
Het zal per bedrijf en per situatie verschillen welke oplossing het beste past en toepasbaar is. Wel moet, eventueel op termijn, worden gestreefd naar een oplossing zo dicht mogelijk bij de bron, ondergebracht onder het kopje ‘Voorkomen‘. Bij periodiek evaluaties kan worden beoordeeld of de gekozen oplossing nog steeds de beste oplossing is of dat gezocht moet worden naar alternatieven.