Arbo-audit

Een manier om het beleid te bewaken is het regelmatig uitvoeren van een zogenaamde Arbo-audit. Een Arbo-audit is een instrument dat ingezet kan worden om een hoog niveau van veiligheid en gezondheid in het bedrijf te handhaven. Een arbo-audit kan b.v. uitgevoerd worden door de preventiemedewerker of een leidinggevende aan de hand van een vooraf opgestelde checklist. De checklist dient naast de technische aspecten (zoals vrij zijn van nooduitgangen) ook gedragscomponenten te bevatten (voorbeeld: tillen de medewerkers conform instructies). Op basis van de resultaten kunnen verbeteringen van de arbeidsomstandigheden worden doorgevoerd.

Werkoverleg

In het werkoverleg worden de arbeidsomstandigheden besproken. De leidinggevende inventariseert daar (of medewerkers dragen aan) hoe het staat met de arbeidsomstandigheden. De medewerkers kunnen aandachtspunten aangeven waar zij in de dagelijkse praktijk tegen aan lopen. Op basis van het werkoverleg kunnen er acties genomen worden om te komen tot verbeteringen. De acties dienen bij voorkeur vastgelegd te worden in een actielijst.

Risico-inventarisatie- en evaluatie & plan van aanpak

Het is raadzaam om periodiek (b.v. eenmaal per jaar) de RI&E en het plan van aanpak te opnieuw te bekijken. Deze beoordeling dient antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Is de Risico-inventarisatie en –evaluatie nog actueel?
  • Heeft er een verbouwing of verhuizing plaatsgevonden?
  • Zijn er nieuwe machines in gebruik genomen na de uitvoering van de risico-inventarisatie?
  • Zijn er werkprocessen of producten bijgekomen of veranderd?
  • Zijn de voornemens uit het plan van aanpak volgens de afspraken uitgevoerd?
  • Hebben de genomen maatregelen de gewenste effecten gehad?

Op basis van de evaluatie kan een nieuw plan van aanpak opgesteld worden of het oude worden bijgesteld.

Modint heeft een branchespecifieke RI&E ontwikkeld. Deze branche RI&E kunt u vinden op www.RIE.nl.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Bij een PMO worden de effecten van de specifieke arbeidsgebonden (rest) risico’s op de medewerkers die aan deze risico’s worden blootgesteld onderzocht. Het doel van het PMO is om deze risico’s vroegtijdig te signaleren en gezondheidsschade te voorkomen. Voor de werkgever is het een verplichting (Arbowet) om het PMO aan te bieden, medewerkers kunnen vrijwillig deelnemen aan het onderzoek.

De inhoud van het PMO is gebaseerd op de RI&E die is uitgevoerd in de organisatie. In de RI&E dient per functie vastgesteld te worden welke risico’s tot gezondheidsschade kunnen leiden. De inhoud van het PMO Lichamelijk belasting bestaat meestal uit het :

  • invullen van basis gezondheidsvragenlijst;
  • invullen van vragenlijst fysieke belasting;
  • Visusonderzoek (bij langer dan 2 uur beeldschermwerk per dag);
  • op indicatie een onderzoek door een bedrijfsarts.

Ook kan het PMO worden uitgebreid met vragen over leefstijl en een algemene health check up. De rapportage van een PMO vindt plaats op zowel individueel niveau (rechtstreeks aan de medewerker) als op organisatorisch niveau.

Om een goed PMO te organiseren is het van belang om vooraf een goede communicatie te voeren met de medewerkers. Dit kan het beste gerealiseerd worden door de uitvoerder (meestal bedrijfsarts) uit te nodigen bij het werkoverleg. In de toelichting van de bedrijfarts dient aandacht besteed te worden aan: de procedure, de privacy en de rapportage.