Definitie
Van pesten is sprake als iemand herhaaldelijk ongewenst psychische of fysiek wordt bejegend en niet (meer) in staat is zich te verdedigen. Anders gezegd: als iemand herhaaldelijk het gevoel krijgt dat hij buitengesloten en/of gekleineerd wordt, er vervelende opmerkingen aan zijn adres worden gemaakt of net-niet-leuke grapjes, en hij onnodig en onophoudelijk kritiek krijgt, als hij beledigd wordt en/of er over hem geroddeld wordt of eigendommen worden beschadigd.

Taak leidinggevende
De Arbo-wet bevat voorschriften ter verzekering van de veiligheid, ter bescherming van de gezondheid en ter bevordering van het welzijn van werknemers. Samengevat dient de leidinggevende zorg te dragen voor een veilig en prettig werkklimaat. Omdat pesten in de wet als een op menselijk gedrag gebaseerd risico voor de arbeidsomstandigheden wordt gezien, betekent dit dat de taak van de leidinggevende verder gaat dan alleen bescherming van een individuele werknemer in voorkomende gevallen. De leidinggevende dient actief en preventief maatregelen te treffen om werknemers tegen pesten te beschermen of pestgedrag aan te pakken.

Als u als leidinggevende zelf pesten constateert:

 • Spreek de pester(s) aan op zijn gedrag;
 • Maak concrete afspraken over verbetering van het gedrag en leg die vast;
 • Spreek een tijdpad af en evalueer de afspraken;
 • Wijs de pester(s) op de consequenties van zijn gedrag en leg dat vast;
 • Gebruik ook het functioneringsgesprek om pesten aan de orde te stellen;
 • Schakel de vertrouwenspersoon in voor advies over de aanpak;
 • Neem zonodig contact op met de bedrijfsarts, het bedrijfsmaatschappelijk werk of personeelszorg;
 • Leg zaken vast in het personeelsdossier;
 • Tref in overleg met P&O en/of de juridische afdeling maatregelen

Iemand meldt pesten over of door een collega:

 • Kies geen partij;
 • Concentreer u op het gedrag;
 • Verzamel snel informatie;
 • Ontdek verschillen in het relaas en/of de beleving van partijen;
 • Ga af op de feiten en niet op de emoties;
 • Pas hoor en wederhoor toe;
 • Keur pestgedrag af zonder een oordeel en geef aan hoe u wilt dat de omgangsvormen op de werkvloer zijn en handel verder als onder “zelf pesten constateren”.

Wat doet u preventief?

 • Maak het beleid ten aanzien van ongewenst gedrag bekend in de werkeenheid;
 • Realiseer u dat u een voorbeeldfunctie hebt en handel daarnaar;
 • Vraag in functioneringsgesprekken als vast onderdeel naar de beleving van de werksfeer;
 • Wees alert op de werksfeer en peil regelmatig hoe medewerkers die ervaren;
 • Wees alert op (langdurig) ziekteverzuim;
 • Vraag naar het voorkomen van seksuele intimidatie in de RI&E.