Veilige machines

Machines en gereedschappen met een klein risico mag u vaak zelf herkeuren. U hoeft daar dus niet een erkend keuringsbureau voor in te schakelen. Een deskundige werknemer kan de herkeuringen uitvoeren. De overheid heeft alle arbeidsmiddelen ingedeeld in de klassen 0 tot en met 6.

klasse 0: Enkele arbeidsmiddelen met geringe risico’s zijn ingedeeld in klasse 0, bijvoorbeeld een rolcontainer. Deze middelen moeten worden gekeurd door personen die daarvoor voorlichting en onderricht hebben gehad;
klasse 1: De keuringen worden verricht door personen die door de werkgever van de gebruiker zijn aangewezen en daartoe speciaal zijn opgeleid;
klasse 2: Degene die keurt in het bedrijf moet speciaal daartoe zijn aangewezen en opgeleid en een onafhankelijke positie bekleden ten opzichte van degenen die bij de uitkomsten van de keuring belang hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor: brei- en naaimachines, hoogtemeters en en lintsnijmachines;
De arbeidsmiddelen die vallen in de klassen 0 tot en met 2 mogen door eigen medewerkers worden gekeurd, mits zij hiervoor zijn opgeleid.
klasse 3: Hier is het vermelde bij klasse 2 van toepassing, maar er worden aanvullende eisen gesteld aan de onafhankelijkheid en deskundigheid van de keuringsorganisatie binnen een bedrijf;
machines en gereedschappen in de klassen 4 tot en met 6 hebben veel risico. Voorbeeld van zo’n arbeidsmiddel is de heftruck. Dit soort arbeidsmiddelen moet u door een erkend keuringsbureau laten herkeuren. U mag het dus niet zelf doen.

Voor het keuren van arbeidsmiddelen in het eigen bedrijf tijdens de gebruiksfase, is het handig een controlelijst (zie een voorbeeld in bijlage-4 , specifiek voor de te keuren arbeidsmiddelen op te stellen. De controlelijst dient tevens als keuringsformulier waarop de keuringsdatum wordt vastgelegd, de keurmeester en de gevonden afwijkingen worden vastgelegd. Onderaan het formulier kan een vrije ruimte worden toegevoegd voor de omschrijving van de nodige actiepunten. Indien de keuringsformulieren periodiek worden geëvalueerd door het management ontstaat er inzicht in veel voorkomende afwijkingen en oorzaken.

Randvoorwaarden:
Bij het reinigen, onderhouden en keuren van de machine dient de machine geheel buiten gebruik gesteld te zijn. Ook dient geborgd te worden dat derden de machine niet kunnen inschakelen. Een duidelijk onderhoudsschema is van belang. De leverancier kan goede informatie geven over kritische punten en frequenties van onderhoud. Zorg voor voldoende deskundigheid van de medewerkers die keuringen en onderhoud uitvoeren. Een voorbeeld van een vragenlijst vindt u in bijlage-4.