Om het risico op blootstelling aan schadelijk geluid of trillingen te voorkomen, heeft het de hoogste prioriteit om machines of werkprocessen te vervangen door alternatieven die geen schadelijk niveau van geluid of trillingen geven. De basis begint bij het ontwerp van de machine.

Maatregelen om blootstelling aan lawaai en trillingen te voorkomen moeten indien mogelijk, gericht zijn op het wegnemen van de risico’s bij de bron. Hierbij dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met de huidige stand van de techniek en de beschikbaarheid daarvan. Ook bij bestaande machines kan bronaanpak worden toegepast. Onder bronaanpak wordt verstaan:

  • Vervangen van geluid- of trillingenproducerende machines;
  • Automatisering van geluid- of trilling veroorzakende processen;
  • Kiezen van geluid- of trillingsarme gereedschappen;
  • Kiezen van geluid- of trillingsreducerende gereedschappen;
  • Andere werkwijze, bijvoorbeeld schruwen i.p.v. hammeren of vegen i.p.v. spuiten met perslucht.