Er gelden uiteenlopende arboregels voor beeldschermwerk en kantooromgeving. Die zijn hieronder benoemd. Daarnaast heeft de branche een eigen limiet opgesteld over het maximaal aantal beeldschermwerk per dag.
Branchelimiet: Het is vanuit gezondheidskundig oogpunt niet verantwoord om op een werkdag van 8 uur of langer gedurende meer dan 5 à 6 uur arbeid aan een beeldscherm te verrichten. Het betreft hier arbeid waarbij geen afwisseling met andersoortige arbeid in de functie van de werknemer is opgenomen. In functies waarin naast de arbeid aan het beeldscherm ook andere taken zijn opgenomen (zoals overleggen, kopiëren, archiveren e.d.) wordt de arbeid al op natuurlijke wijze regelmatig onderbroken. Bij dit soort functies is de grens van 5 à 6 uur niet van toepassing.
De wetgeving die van toepassing is op beeldschermwerk en de kantooromgeving is hieronder weergegeven.
In het onderstaande overzicht zijn de voornaamste wetsartikelen kort toegelicht. De complete tekst van de wetsartikelen is te vinden op: wetten.overheid.nl/zoeken/

Arbowet

Artikel 8
Voorlichting en Onderricht
Werknemers moeten voldoende worden voorgelicht over:
- de risico’s van beeldschermwerk;
- de maatregelen die zijn genomen;
- wat zij zelf kunnen doen om gezonder te werken.

Arbobesluit

Artikel 3.19 Afmetingen en luchtvolume van ruimten; bewegingsruimte op de arbeidsplaats
De kantoorvertrekken mogen niet te klein zijn; er moet voldoende bewegingsruimte en werkruimte overblijven.
Artikel 5.4
Ergonomische inrichting werkplekken
De werkplekken moeten ergonomisch zijn ingericht.
Artikel 5.9
Risico-Inventarisatie & -evaluatie (RI&E)
De RI&E die elk bedrijf moet maken, moet specifiek aandacht geven aan de beeldschermwerkplekken
Artikel 5.10
Dagindeling van de arbeid
Beeldschermwerk wordt ten minste na twee uur afgewisseld met ander werk of een pauze.
Artikel 5.11
Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemer
Beeldschermwerkers moeten een oogonderzoek kunnen ondergaan:
- voordat ze met een beeldscherm beginnen te werken;
- periodiek;
- bij klachten.
Eventueel moet de werkgever een speciale beeldschermbril ter beschikking stellen.
Artikel 5.15
Thuiswerkers; werkplek
Als de werknemer zelf al beschikt over een beeldschermwerkplek thuis, hoeft de werkgever zo’n werkplek niet meer alsnog ter beschikking te stellen.
NB: Uit jurisprudentie blijkt dat de werkgever verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de thuiswerkplek. Dat is niet alleen het geval als het thuiswerken officieel door de werkgever is bekrachtigd, maar ook als het in de praktijk oogluikend wordt toegestaan.
Artikel 6.1
Temperatuur
De temperatuur mag geen schade toebrengen aan de gezondheid van de medewerkers.
Artikel 6.2
Luchtverversing
Op de werkplek moet ventilatie zijn, zonder dat er hinderlijke tocht ontstaat.
Artikel 6.3
Daglicht en kunstlicht
De werkplekken en gangen in het kantoorgebouw moeten voldoende verlicht zijn. Op werkplekken moet indien mogelijk voldoende daglicht binnenkomen. De verlichting moet veilig zijn.
Artikel 6.4
Weren van zonlicht
In werkvertrekken waar direct zonlicht binnenvalt, moet het zonlicht geweerd kunnen worden.

Arboregeling

Artikel 5.1
Apparatuur en meubilair
De inrichting van de beeldschermwerkplek moet voldoen aan een groot aantal kwalitatieve eisen, onder meer met betrekking tot meubilair en apparatuur. Deze zijn in dit artikel gedetailleerd weergegeven.
Artikel 5.2.
Inrichting van de beeldschermwerkplek
De omgeving van de beeldschermwerkplek moet voldoen aan een groot aantal kwalitatieve eisen, onder meer met betrekking tot verlichting, spiegelingen, geluid, warmte en vochtigheidsgraad.
Artikel 5.3
Programmatuur
Voor software geldt een aantal algemene aanwijzingen met betrekking tot gebruiksvriendelijkheid, aanpasbaarheid en controlesystemen.